BIP

STATUT

STOWARZYSZENIA AMAZONEK

W BRZESZCZACH

 


PO WALNYM ZEBRANIU 19.04.2018R

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie „Amazonek” w Brzeszczach (dalej SA w B) posiada osobowość prawną.
2. Terenem działalności SA w B jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą miasto Brzeszcze.

§ 2

1. SA w B opiera swą działalność na pracy społecznej zarządu oraz członków. Może również do  prowadzenia swych spraw zatrudniać pracowników, którymi mogą być członkowie oraz Zarząd Stowarzyszenia.
2. SA w B może używać pieczęci i oznak na zasadach określonych w pismach szczegółowych.
3. SA w B może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu.

§ 3

1. SA w B może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Działalność statutowa Stowarzyszenia może być odpłatna lub nieodpłatna w zakresie następujących zadań publicznych:
a) pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób;
b) działalności charytatywnej;
c) promocji i ochrony zdrowia;
d) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
e) nauki, edukacji, oświaty i wydawnictw;
f) upowszechniania kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku;
g) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwem;
h) promocji i organizacji wolontariatu;

Dochód z działalności odpłatnej może być przeznaczony tylko na realizację celów statutowych i służy wyłącznie realizacji zadań wymienionych w punkcie 3.

 

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 4

Celem SA w B jest:
1. Niesienie pomocy kobietom przed i po leczeniu raka piersi.
2. Uczestniczenie w akcjach mających na celu wczesnego wykrywania nowotworów piersi.
3. Poprawa samopoczucia i jakości życia kobiet dotkniętych chorobą nowotworową.
4. Profilaktyka chorób nowotworowych.
5. Podnoszenie sprawności fizycznej kobiet po leczeniu nowotworów piersi.
6. Promowanie aktywnego spędzania czasu
7.Upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku, sportu, rekreacji i turystyki.
8. Przeciwdziałanie izolacji osób i rodzin wynikającej z istniejących niekorzystnych układów rodzinnych i środowiskowych

§ 5

SA w B realizuje swoje cele poprzez:
1. Ścisłą współpracę z poradnią onkologiczną (przy Powiatowym Szpitalu im. św. Maksymiliana
w Oświęcimiu).
2. Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej po leczeniu raka piersi, ułatwiających powrót pełnego życia.
3. Organizowanie samopomocy w formie akcji „ochotniczki”. Ochotniczki są kobietami po mastektomii, które po szkoleniu podejmują w szpitalach rozmowy z kobietami przed i po zabiegach.
4. Nawiązanie współpracy i wymianę doświadczeń z organizacjami o podobnym zakresie działalności
w kraju i zagranicą.
5. Organizowanie prelekcji oraz wydawanie broszur, plakatów, materiałów edukacyjnych.
6. Prowadzenie akcji informacyjnych o nowych terapiach, lekarstwach i działaniach innych organizacji.
7. Podejmowanie działań dla zapewnienie kobietom po zabiegach operacyjnych możliwości stałego korzystania z profesjonalnej rehabilitacji.
8. Udzielanie pomocy członkiniom będącym w trudnej sytuacji materialnej.
9. Wspieranie kobiet w trudnych sytuacjach, poprzez kontakt osobisty lub grupowy.
10. Organizowanie badań profilaktycznych oraz prowadzenie akcji informacyjnych uświadamiających konieczność regularnych badań.
11. Organizowanie imprez kulturalno – rozrywkowych oraz uczestniczenie w takich imprezach organizowanych przez profesjonalistów.

§ 6

Stowarzyszenie reprezentuje interesy wszystkich członkiń w nim zrzeszonych.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

1. Członkami SA w B mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie SA w B dzielą się na członków zwyczajnych, członków wspierających i członków honorowych.
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym SA w B mogą być kobiety po leczeniu raka piersi zainteresowane niesieniem pomocy kobietom przed i po zabiegach operacyjnych.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklarowała na rzecz SA w B pomoc finansową lub rzeczową oraz inne formy pomocy o charakterze materialnym. Osoba prawna działa przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

§ 9

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz SA w B.
b) Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach organizowanych przez SA w B.
c) Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz SA w B.
d) Korzystanie z urządzeń, świadczeń i pomocy SA w B.
2. Członek wspierający i honorowy ma prawa określone w pkt. 1b – d niniejszego paragrafu.
3. Członek wspierający i honorowy mają prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach statutowych władz SA w B.
4. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz SA w B.

 

Rozdział IV
Sposoby nabywania i utraty członkostwa

§ 10

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kandydatów na członków.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.


§ 11

Członkostwo ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do SA w B zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu ewentualnych zobowiązań.
2. Utraty osobowości prawnej członka wspierającego.
3. Wykluczenie z SA w B na skutek decyzji Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, nieopłacenia składek rocznych przez okres kolejnych dwóch lat. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu, podając przyczyny, wskazując prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków.
4. Pozbawienie prawa członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania.

 

Rozdział V
Struktura organizacyjna

§12

1. Władzami SA w B są:
a) Walne Zebranie Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna;
2. Kadencja wszystkich władz SA w B trwa 3 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
3. Uchwały władz SA w B (jeżeli statut nie stanowi inaczej) podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy członków lub na żądanie jednej osoby, tajnie. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Prezesa.
4. W przypadku ustąpienia członka władz SA w B w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących
z wyboru.


Rozdział VI
Walne zebranie członków

§13

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą SA w B i zbiera się nie rzadziej niż raz w roku.
2. W Walnym Zebraniu biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście;
3. O miejscu, terminie i porządku obrad zarząd powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem w formie mailowej lub telefonicznie.

§ 14

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają przy obecności:
a) W pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania;
b) W drugim terminie – wyznaczonym nie wcześniej niż 30 minut później od pierwszego terminu, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania;

§ 15

1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§ 16

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej
c) na umotywowane żądanie co najmniej 15 członków zwyczajnych.
2. W przypadkach określonych w pkt. 1 b. i c niniejszego paragrafu nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane nie później niż w ciągu 4 tygodni od daty przedstawienia wniosku Zarządowi.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
a) określenie głównych kierunków działania SA w B;
b) uchwalenie statutu i jego zmian oraz budżetu;
c) wybór i odwoływanie członków SA w B;
d) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
e) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu;
f) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;
g) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu SA w B i przeznaczeniu jego majątku;
h) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady;


Rozdział VII
Zarząd

§18

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności SA w B, reprezentuje je na zewnątrz i zarządza jego majątkiem. Członkowie Zarządu ponoszą odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się z 5 członków w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
3. Posiedzenie Zarządu odbywa się w zależności od potrzeb nie rzadziej niż 4 razy w roku. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
b) realizacja Uchwał Walnego Zebrania członkiń;
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
d) opracowanie planów i projektów programów działalności Stowarzyszenia oraz czuwanie nad realizacją programów przyjętych przez Walne Zebranie;
e) zwoływanie Walnego Zebrania;
f) przyjmowanie darowizn i zapisów;

Zarząd ponadto:
1. Prowadzi dokumentację członkowską i podejmuje uchwały w sprawach członkowskich.
2. Wnioskuje o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego SA w B.
3. Ustala preliminarz budżetowy.
Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rozdział VIII
Komisja Rewizyjna

§19

1) Komisja Rewizyjna jest władzą SA w B powołaną do kontroli nad jego działalnością.
2) Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy
i sekretarza.
3) Komisja Rewizyjna ma prawo żądania zwołania Walnego Zebrania a także prawo zwołania zebrania Zarządu.
4) Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.
5) Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu.
6) Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności gospodarczo-finansowej Stowarzyszenia;
b) kontrola co najmniej raz w roku zgodności działalności Zarządu z uchwałami i decyzjami Walnego Zebrania;
c) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń z przeprowadzonej kontroli i żądanie wyjaśnień;
d) wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi;

§ 20

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
2. Członek Komisji Rewizyjnej wykonuje swoje funkcje społecznie.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.


Rozdział IX
Majątek i fundusze

§21

1. Majątek SA w B stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstania majątki SA w B są:
a) składki członkowskie, których minimalną wysokość ustala Zarząd;
b) darowizny, zapisy i spadki;
c) wpływy z odpłatnej działalności statutowej;
d) dotacje, subwencje, granty, etc.
e) inne źródła prawem nie zakazane
3. Środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie SA w B.

§ 22

Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem SA w B w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywania majątku SA w B na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika z realizacji celów statutowych SA w B.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 23

1. Dla ważności oświadczeń woli pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych SA w B wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym prezesa, wiceprezesa lub skarbnika.
2. W pozostałych sprawach oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.


Rozdział X
Zmiany Statutu i rozwiązanie SA w B

§ 24

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiany oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu SA w B przez Walne Zebranie wymaga większości głosów 2/3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu SA w B Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku SA w B.
3. Statut oraz zmiany wchodzą w życie z dniem stosowanego postanowienia Sądu Rejestrowego.

  • Jubileusz 15sto lecia Amazonek BrzeszczeJubileusz 15sto lecia Amazonek Brzeszcze
  • 22 lipca wycieczka do Wisły i Rycerki
  • W dniach od 01 do 03 czerwca odbyła się wycieczka do Wrocławia
  • Przemień swoje lęki na talentyPrzemień swoje lęki na talenty Dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, realizujemy projekt Rehabilitacja społeczna pt" Przemień swoje lęki na talenty"jednym z punktów była wycieczka do Wieliczki , którą bardzo mile wspominają uczestniczki. a oto zdjecie zbiorowe w komnacie Sw. Kingi